ಕಡಲ ಅಲೆಗಳು

Image

ಕಡಲ ಅಲೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ

ಕಡಲ ದಡವ ತಲುಪಿದಾಗ

ಮುಕ್ತ ಭಾವ ಆ ಅಲೆಗಳಿಗೆ …

ಕಡಲ ದಡದಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ

ಹಿಂದ್ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಗಳಿಗೆ

ಮತ್ತೇ ಸೇರುವುದೇ ಅವು

ಕಡಲ ಒಡಲೊಳಗೆ ..?

#ಚಿತ್ರಕೃಪೆ :Google

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s