ಬೇಡುವ ಕೈಗಳು

Image

ಹಸಿವಿನ ಬೇನೆಗೆ ಕರುಳು ಸುಡುವಾಗ

ಬೇಡುವ ಕೈಗಳು ನಡಗುವಾಗ

ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುವಾಗ

ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಗೂ ನಾ ಬೇಡವಾದಾಗ

ದೇವರೇ ,ನಾನೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜಪಿಸಲಿ

ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲಿ  ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಲಿ

ನೂರಾರು ನಾಣ್ಯ, ನಿನ್ನ ಆರುತಿ ತಟ್ಟೆಯಲಿ

ಚಳಿಯರಲಿ,ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ

ನನ್ನ ಮುಖವೇ ಕಾಣುವುದು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲಿ

ದೇವರೇ , ನೀನಿರುವುದು ನಾನೇಗೆ ನಂಬಲಿ

ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗಬಾರದೇ ಅಂಬಲಿ

ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನಾನೇಗೆ ಬದುಕಲಿ

ನಾ ಬದಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ಈ ಜಗದಲಿ

ದೇವರೇ, ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ಸೇರಲಿ ..?

#ಚಿತ್ರಕೃಪೆ :Google

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s