ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ

Image

ನಾನು , ನನ್ನದೆನ್ನುವಾಗ
ನಾನಾಗುವನೇ ಮೃಗದಂತೆ ?
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನೆ ಹೇಳಿದರೂ
ನಾನು ನಾನಾಗುವನೆನು?
ನಾನಲ್ಲವೇ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ !?

ಹೆಸರು ನನ್ನದೇ ?
ಉಸಿರು ನನ್ನದೇ?
ಈ ದೇಹ ನನ್ನದೇ ?
ಈ ಜೀವ ನನ್ನದೇ ?
ಯಾವದು ನನ್ನದೆನ್ನುವಾಗ
ಯಾವುದೋ ಮಾಯೇಯೋಳು
ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s