ಅಮ್ಮ

Image

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿದ ಹೆತ್ತವರನ್ನು 
ನೀವು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 
ಹೊರೆ ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕದಿರಿ 
ಯಾರೂ ಕೊಡದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರದು 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s