ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವನ..

Image

ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬೇಡುವ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದೂ ಅನ್ನದ ಅಗಳು ನಾ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ರಾಶಿ ರಾಶಿ ‘ಅಕ್ಕಿ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s