ಅಂಧ ಯಾರು ?

Image

ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ..
ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ ..
ನಿಜವಾದ ಅಂಧ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಈಗ ತೆರದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s