ಅಸ್ತಿತ್ವ

Image

ಮೊತ್ತೊಬ್ಬರಂತೆ ನಾನಾಗಲು ಹೊರಟಾಗ
ನನ್ನ ಸೋಲು.
ನಾನು ನಾನಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ
ನನ್ನ ಗೆಲುವು.
ನನ್ನ ಗೆಲುವು – ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s