ಮೂರು ದಿನ

ನೀನು ಅತ್ತು
ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸಲು
ಒಂದು ದಿನ ..
ನೀನು ಸತ್ತು
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಳಿಸಲು
ಮೊತ್ತೊಂದು ದಿನ
ಅಳು ಬಾರದೆ ,
ನಗು ಕಾಣದೆ
ಜೀವಿಸಲು ಮೊತ್ತೊಂದು ದಿನ.
ನೆನಪಿರಲಿ !
ಈ ಬದುಕು ಬರಿ ಮೂರೇ ದಿನ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s