ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ

ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ
ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂ
ನೂರೆಂಟು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು
ಬಂದ ದಾರಿಯ ಮೆಲಕು
ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಂದರ ಈ ಬದುಕು

ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು
ಮೊದಲ ಗುರು
ಹಳೇ ಸ್ನೇಹ
ಅದೇ ಮೋಹ
ನೆನೆದರೆ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ
ಆ ನೆನಪೊಂದು ಸಿಹಿ ಮುದ್ದೆ.
ಬಲು ಸುಂದರ ಆ ನೆನಪು
ನೆನೆದಾಗ ಹೃದಯ ತಂಪು

ಅಮ್ಮ ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದ ೧ ರೂಪಾಯಿ
ಅಪ್ಪ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಿಠಾಯಿ
ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತಿದ್ದ ನಮ್ಮನೆ ನಾಯಿ
ಬಲು ಸುಂದರ ಆ ನೆನಪು
ನೆನೆದಾಗ ಹೃದಯ ತಂಪು

ಮತ್ತೆ ಬರುವುದೇ ಆ ಕಾಲ ?
ಬರಲು ಬಿಡುವುದೇ ಕಾಲ ?
ಮುಂಚೆಯೇ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದೇ ಎಲ್ಲರು
ಸೇರಬಹುದೇ ಈ ನೆನಪು ತನ್ನ ತವರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s