ಸಿಗ್ನಲ್

ಕೆಂಪು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದು
ರಸ್ತೆಬದಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರಿಗೆ
ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಕಷ್ಟ
ಇನ್ನೊಬರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s