ಕನಸು

ಯಾವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅದು ಕನಸಲ್ಲ
ಯಾವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ದೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ
ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲ್ಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s