ಐಟಿ ವಚನ

ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವಿರಲು
ಹೆಂಡತಿ ,ಮಕ್ಕಳು ಹೊರುವಷ್ಟು ಕಾರು ಇರಲು
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 2BHK ಮನೆಯಿರಲು
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ
– ಐಟಿತಜ್ಞ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s