ನೀನು

ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೌನ
ನನ್ನ ಮೌನದ ಮಾತು

ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪಾಡು
ನಾ ಬರೆದ ಹಾಡು

ನನ್ನ ಜೀವದ ಉಸಿರು
ಈ ಉಸಿರಿನ ಜೀವ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪು
ನೆನಪಿನ ಕಣ್ಣೀರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s