ಸಾವು

ಹುಟ್ಟಿ
ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ
ನೋವಿಗೆ ನಲುಗಿ
ನಲಿವಲಿ ಮುಳುಗಿ
ಸೋಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು
ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು
ಸಿಹಿ ಕನಸುಗಳ ಹೊತ್ತು
ಕೊನೆಗೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಸತ್ತು
ಉತ್ತರವಾಗುವೆವು
ನಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s