ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾದೆ!

ಬದುಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ
ನನಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆವಾದೆ ..
ಬದುಕಿನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಪದವಾದೆ
ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ಹದವಾದೆ
ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾದೆ
ಎಲ್ಲವ ಕಾಣುವ ರವಿಯಾದೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s