ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವೆ?

ನನ್ನ ಹೃದಯ ಆಳಿದೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ
ನಿನ್ನಿಂದ ಆಳಾಗಿದೆ
ನೆನಪುಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನೋವುಗಳ ಕಂತೆ-
ಯಲಿ ಚೂರು ಪಾರು ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ರೀತಿ
ಅದುವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಭೀತಿ
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಜಪಿಸುವೆ
ನಿಲ್ಲು !
ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವೆ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s