ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್

ಗಾಂಧಿ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸುಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಾವು ೨೦೧೯ಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ
ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ.

‘Be the change that you wish to see in the ವರ್ಲ್ಡ್’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ‘ಬದಲಾವಣೆ’ ಪದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಧೃಡ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು , ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s