ಸರಳ ಸಾಲುಗಳು – 3

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು
ಶಾಲೆ ಸೇರಿದ ಬಾಲಕನ
ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮಂದಹಾಸ

ಧೂಳುಹತ್ತಿದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
ನಗುತಿರುವ ಕವಿತೆಸಾಲುಗಳು

ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ
ಶಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಲೇಖನಿ
ಆದರೂ ಮೂಡಿತು ಮೌನಕವನ

ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಹನಿಗಳು
ಹಸಿಯಾಗಿತು ಮನ
ಭಯ, ಬೇಸರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ

ಹಬ್ಬದ ದಿನ
ತುಂಬಿದ ಮನೆ
ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s