ಸವೆದ ಪಾದಗಳು!

ಬದುಕಿನಲಿ ಬೀಸಿದ
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು
ಅಲೆದಾಡಿ ,ಪರದಾಡಿ
ಬೇಡಿ, ಕಾಡಿ
ನಗು ಕಾಣದೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ
ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ
ಹರಿದ ಕಂಬನಿಯಲ್ಲೇ
ಜೀವ ತಣಿಸುತ್ತಾ
ಬದುಕಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ
ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವೆಂದು
ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ
ಮಲಗಿದವನ
ಎಂದಿಗೂ ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡದ
ಆತನ ಕಾಲುಗಳು
ಅವನ ವ್ಯಥೆ ಹೇಳಿವೆ ಮತ್ತು
ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿವೆ
” ಬದುಕನ್ನು ಸವೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕು
ಬದುಕು ಸವಿಯೋದೆಂದು ?”

ದೇವರೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು !

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s