ಸರಳ ಸಾಲುಗಳು – 4

೧.
‘ಹಸಿವು’
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಕಲಿಸುವ
ಗುರು..
೨.
ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸೋದು ಶಿಕ್ಷಣ
ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದು ಜೀವನ
ನೆನಪಿರಲಿ
ವಿದ್ಯೆ ಒಕ್ಕಾಲು ;ಬುದ್ಧಿ ಮುಕ್ಕಾಲು
೩.
ಚಡಪಡಿಸಿ
ಬರೆದ ಕವಿತೆಯೊಂದು
ಎದೆಯ ಗಾಯವ
ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ…
೪.
ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಅವಳ ನೆನಪಿಗೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ
೫.
ನನ್ನ ಅರ್ಥವಿರದ
ಪದಗಳಲಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ
ಹತ್ಯೆಯಾದ ‘ಕವಿತೆ’ ಯೇ
ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s