ಮೂಕ ಅಪ್ಪ | ಕಿವುಡ ಮಗ

ಒಬ್ಬ ಮೂಕ ಅಪ್ಪ
ತನ್ನ ಸತ್ತ ಕಿವುಡ
ಮಗನ ಹೆಣದ ಮುಂದೆ
ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಾ
ಅಳುತಿದ್ದರೆ
ಎಂತಹವರನ್ನು ‘ಮೂಕ’ವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು
ಸತ್ತ ಮಗನ ಕಿವಿ ಕೇಳುವಂತಿತ್ತು!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s