ರೂಮಿ ಕವನಗಳು

೧  ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಹನಿಯಾಗಬೇಡ
ಒಂದು ಹನಿಯೊಳಗಿನ ಅಖಂಡ ಸಮುದ್ರವಾಗು

೨. ಒಂಟಿತನದ ಭಾವ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ?
ಈಡೀ ಭ್ರಂಹಾಂಡವೇ ಇರಲು ನಿನ್ನೊಳಗೆ..

೩. ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ
ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.

೪. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತಿರು
ಏಕಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ
ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ

೫. ನೀ ಮಾತಾಡುವ ಪದಗಳಲಿ ಬೆಲೆಯಿದೆ ಹೊರತು
ನಿನ್ನ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲಿಲ್ಲ
ಎಷ್ಟೇ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರವಿದ್ದರೂ
ಹೂವು ಅರಳೋದು ಮಳೆಹನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ.

೬. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಿದ್ದರೂ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ
ಮಣ್ಣಿನಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗು
ಆಗ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನಿನ್ನಡೆಗೆ
ಹುಡುಕಿ ಬರುವುವು.

೭. ಪ್ರೀತಿಯು ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು..

೮.ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊರತು

೯. ಪ್ರೀತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ

೧೦. ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ
ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ
ನನ್ನ ಗುರು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ
ನನ್ನ ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ
ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುವರ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು
ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಚಲು

೧೧. ಧೂಳಿಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಹೃದಯವನ್ನು
ಜ್ಞಾನದ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ

೧೨.ಪದಗಳೇ ಇರದ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಕೊಡು

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s