ಬದುಕು

ಯಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೂ
ಯಾರ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಗೂ
ನಿಲುಕದ ಸಿಲುಕದ
ಬಗೆಹರಿಯದ ಬಗೆಹರಿಸದ
ಲೆಕ್ಕ – ಬದುಕು!
ಎಷ್ಟೇ ಕೂಡಿಸಿ ಕಳೆದರೂ
ಎಷ್ಟೇ ಗುಣಿಸಿ ಭಾಗಿಸಿದರೂ
ಬದುಕಿನ ಮೊತ್ತ
ಕೇವಲ ‘ಶೂನ್ಯ’!.
ಬದುಕೇ ಶೂನ್ಯವಾ ?
ಶೂನ್ಯವೇ ಬದುಕಾ?
ಅಥವಾ
ಅವೆರಡರ ದ್ವಂದಕ್ಕೆ
ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುವುದು ಬದುಕಾ ?
ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವುದೇ ಬದುಕಿರಬಹುದು!

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s