ಮೌನ ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ…

ಮೌನ ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ
ನಾ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀನು
ಈ ಜೀವ ಉಳಿಯುವುದು

ನಿನ್ನ ಕಂಗಳು ನೋಡಿ
ಬೆಳದಿಂಗಳನು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನಬಹುದು
ನಿನ್ನ ನೋಡಲು,ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುದ್ದಿಸಲು
ಚಂದಮಾಮ ಬರಬಹುದು…

ಇದು ಯಾವ ಸ್ನೇಹ
ಇದು ಯಾವ ಮೋಹ
ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು
ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಸುವುದು

ಏನೇ ಅಂದರೂ
ಏನೇ ಬಂದರೂ
ಈ ಸ್ವಪ್ನ ನಿಜವಲ್ಲ
ನನ್ನಾಣೆ ನಂಬು ನನ್ನ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s