ಸರಳ ಸಾಲುಗಳು – 6

 ೧.
ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು
ಇಂದೇಕೋ ಮೌನವಾಗಿದೆ
ಉಸಿರಿದ್ದೂ ಈ ಜೀವ ಶವವಾಗಿದೆ

೨.
ನೀ ಬರುವ ದಾರಿ ಕಾದು ಕಾದು
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ
ಬರದೆ ನಿನಗೆ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ?
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಜೊತೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಉಗಿಯಲು
ಒಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೇ ನೀನು

೩.
ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹುಡುಗಿಯ
ನೆನೆದು ಅತ್ತರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ..
ಹುಡುಗಿ ಬರಲ್ಲ ..

೪.
ಅವಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೇ
ಮರೆಯುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s