ಓ ಪ್ರೀತಿಯೇ ..

ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಕನಸು
ಸರಿ ಮಾಡು ನನ್ನ ಮನಸು
ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನದೇ
ಬಾ ಬೇಗ ಸಂಚರಿಸು

ನಿನ್ನೆದೆಯ ವಾದ್ಯ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ
ಮನೋಹರ ಶ್ರುತಿಗೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹೂ ಅರಳಿದೆ
ನಿನ್ನ ಮೌನ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ
ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಬರಲಿದೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s