ಸರಳ ಸಾಲುಗಳು – ೮

೧.

ಕಥೆಯಾದರೂ ವ್ಯಥೆಯಾಗಿಯಾದರು
ಬಂದು ಸೇರು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪುಟದೊಳಗೆ
ನನ್ನ ಉಸಿರನ್ನೇ ತುಂಬುವೆ
ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ಸಾಲಿನೊಳಗೆ
ನಿನಗೆ ನಾ ಬರೆದ ಪದಗಳೇ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಸಂತ್ಯೆಸಿವೆ…

೨.
ನಾ ಬರೆದ ಕವನದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ
ಹೃದಯದ ನೋವಿದೆ
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾವಿದೆ

೩.
ಹೃದಯ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ
ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು
ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿವೆ
೪.
ಸಾವಿರ ಮಾತಿದ್ದರೂ
ಮೌನ ಮಾತಾಯಿತು
ಈ ಘಳಿಗೆ ..
ಪದಗಳಿಗೆ ಹದವಿದ್ದರೂ
ಮಾತು ಮೌನವಾಯಿತು
ಎದೆಯೊಳಗೆ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s