ಮರುಳಾನಾಗಿರುವೆ

ಮರುಳಾನಾಗಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರದೆ
ಮರಳಿ ಬಾ ನನ್ನ ಮರೆಯದೆ..
ಎದೆಯ ಕಡಲಿನ ತೀರಕೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿವೆ
ಈ ತೀರದ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ನೀ ಬರಬೇಕಿದೆ..
ಬಾಡಿದ ಕನಸಿನ ಹೂವುಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತೆ ಅರಳುವ ಆಸೆ
ನೀನೊಮ್ಮೆ ನಗಬೇಕಿದೆ…
ನಿನ್ನ ಮನದ ಹೂವು
ಅರಳುವ ಸದ್ದಿಗೆ
ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ..
ನೀನಿರದ ವಿರಹದ ಕ್ಷಣಗಳು
ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಚುಚ್ಚಿದೆ!
ಮರಳಿ ಬಾ, ಹೂವಾಗಿಯಾದರೂ
ಎದೆ ಚುಚ್ಚುವ ಮುಳ್ಳಾಗಿಯಾದರೂ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s