ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಮರುಳಾದೆ…

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿ
ಎದೆಯ ಗೆರೆ ದಾಟಿ
ಹೃದಯ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ
ನೀನೆಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ
ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಮರುಳಾದೆ..

ಹೂವಿನ ಸಾಲು ನೀಡಿ
ಕನಸಿನಲಿ ಪಾಲು ಬೇಡಿ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ಸೆರೆಯಾದೆ
ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಮರುಳಾದೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s