ನಿನ್ನೆದೆಯ ಗೂಡಿಗೆ …

ನಿನ್ನೆದೆಯ ಗೂಡಿಗೆ
ನನ್ನ ನೀ ದೂಡಿದೆ
ಕಾರಣವ ಹೇಳದೆ..
ನೀ ಹರಿಸಿದ
ಕನಸಿನ ಮಳೆಗೆ
ಹೃದಯ ನೆನೆದಿದೆ
ಪ್ರಣಯದ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ..

ನೂತನ ಪ್ರಣಯ ಪಯಣಕೆ
ಹೃದಯದಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿದೆ
ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಸಂಚರಿಸು ಹೃದಯದೊಳಗೆ..
ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೊರಟ
ಒಲವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s