ಸರಳ ಸಾಲುಗಳು – ೯

೧.
ನೀನಿರದ ಕ್ಷಣ
ನಾನು, ನನ್ನ ಮನ
ಬರೀ ಮೌನ…..

೨ .
ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕೈಚಾಚು
ಕೈಹಿಡಿವೆ ಎಂದೂ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ..
ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೀಚು
ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸದ ಹಾಗೆ…

೩.
ಮಳೆಬಂದಾಗ
ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿವ
ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ಹಾಗೆ..
ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ
ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಿವೆ
ನಿನ್ನದೇ ಕನಸುಗಳು….

೪.
ಈ ವಿರಹದ ಬಿಸಿಗೆ
ಕರಗಿದ ಮೌನವು
ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ..
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ
ಮುಗಿಯದ ಮಾತುಗಳು
ಎದೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s