ಬೇಗ ಬಾ ನೀನು…

ಬೇಗ ಬಾ ನೀನು
ನನ್ನ ಸನಿಹ
ಅಳಿಸು ಬಾ ನೀನು
ನನ್ನ ವಿರಹ
ನೂತನ ಸ್ನೇಹವಿದು
ಮಾತಿಗೂ ಸಿಗದು
ಮೊಗ್ಗಾದ ಮೋಹವಿದು
ನೀ ಬರದೆ ಅರಳದು..

ಪಿಸುಮಾತಾಡುತ
ತುಸುದೂರ ಹೋಗೋಣ..
ತಿಳಿ ಸಂಜೆಯ
ತಂಗಾಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗೋಣ..
ಕಡಲಿನ ನೀರವ
ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಬೇರೆಯೋಣ..
ತೀರ ತಲುಪುವ ಅಲೆಗಳನು
ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ..

ಎದೆಯ ಪುಸ್ತಕವ ತೆರೆದು
ಪುಟವಂದನು ನೀ ಓದಬೇಕಿದೆ..
ಕನಸುಗಳ ಕೂಡಿಡಲು
ನಿನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕಿದೆ
ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ
ನಿನ್ನ ನಾ ನೋಡಬೇಕಿದೆ
ಗೆಳತಿ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ
ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ಸೇರಬೇಕಿದೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s