ನಿನ್ನದೇ ಹೃದಯವಿದು …

ನಿನ್ನದೇ ಹೃದಯವಿದು
ನಿನ್ನಿಂದೆ ಬರುತಿದೆ
ನೀ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆಯಾ ?
ಅನುಮಾನವಿರದ ಅನುರಾಗವಿದು
ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಬೇಡುತಿದೆ
ನೀ ಹೇಳಬೇಡ ವಿದಾಯ..

ಅರಳದೆ ಅಳುತಿವೆ ಹೊವುಗಳು
ಹೇಳತೀರದ ಎದೆಯ ನೋವುಗಳು
ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾಳಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳು
ಎಲ್ಲ ಪುಟದಲ್ಲೂ ವಿರಹದ ಬರಹಗಳು
ಅನುಮಾನವಿರದ ಅನುರಾಗವಿದು
ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಬೇಡುತಿದೆ
ನೀ ಹೇಳಬೇಡ ವಿದಾಯ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s