ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವೆ ನಾನು

ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವೆ ನಾನು
ಕನಸಿನಲಿ ನೀ ಬಂದರೆ
ನಿನ್ನವನಲ್ಲವೇ ನಾನು
ಮತ್ತೇನು ತೊಂದರೆ…

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನೋಟ ಸಾಕು
ನೂರು ವರುಷ ಬಾಳಲು
ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣಹಠ ಬೇಕು
ಹೃದಯ ಹರುಷ ಹೇಳಲು…

ಮೌನದ ಭಾಷೆಯನು
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೆ ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ
ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನು
ಮೌನದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮನಸೆರಬಲ್ಲೆ

ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವೆ ನಾನು
ಕನಸಿನಲಿ ನೀ ಬಂದರೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s