ಕನಸಿನಲಿ ನಾನು ಬಂದು….

ಕನಸಿನಲಿ ನಾನು ಬಂದು
ಉಡಿಸುವೇನು ಸೀರೆಯೊಂದು
ಬೇಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ.
ಹೊಸಭಾವ ಬರೆದ ಹಾಡು
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊಳುತಿದೆ ನೋಡು
ಬಾನೀಡು ಒಲವಿಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ …

ಈ ಜೀವವೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲೇ
ಒಲವಹಾಡನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಲೇ
ನಿನಗೆಂದೇ ಕಾದಿರುವೆ ಪ್ರತಿ ಇರುಳ ಕನಸಿನಲಿ
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಮತ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನಸಿನಲಿ

ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲೇ
ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಹೋಗಲೇ
ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯೂ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ
ನೀ ಬಂದು ಹೊಸಜೀವ ನೀಡು ನನಗೆ ..

ಕನಸಿನಲಿ ನಾನು ಬಂದು
ಉಡಿಸುವೇನು ಸೀರೆಯೊಂದು …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s