ಇನಿಯ ಓ ಇನಿಯ ..

ಇನಿಯ ಓ ಇನಿಯ
ನಿನದೇ ಈ ಹೃದಯ
ಬಂದು ನೀ ಸನಿಹ
ಛೇಡಿಸು ಈ ವಿರಹ

ಒಂದೇ ಮಾತಲಿ ಹೇಳುವೆನು
ನೀನಿನ್ನೂ ನನ್ನವನು
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆನು
ತರುವೆಯಾ ಕನಸೊಂದನು..

ಮನದ ಕಿರುತೆರೆ ನಾಯಕ ನೀನು
ಪ್ರೇಮಸ್ವರಕೆ ಹಾಡುವ ಗಾಯಕಿ ನಾನು
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನು
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಗುಳ್ನಗಬೇಕಿದೆ ನಾನು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s