ಏನು ಹೇಳಲಿ ಒಲವೇ….

ಏನು ಹೇಳಲಿ ಒಲವೇ
ನಿನ್ನ ಕುರಿತು
ಹಾಡುತಿರಲು ನೀನು
ನನ್ನೆದೆಯಲಿ ಕುಳಿತು..

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಸನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುವೆನು
ಮುಂಗುರಳ ಸರಿಸುವ ಬೆರಳಾಗುವೆನು
ತರಲೇ ಹೊಸಗನಸೊಂದನು
ಮುಡಿಸಲೇ ನೆನಪಿನ ಹೂವಂದನು
ನೀನೆಂದರೆ ನಾನು
ನಾನೆಂದರೆ ನೀನು
ನಾವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲವೇನು
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವಿಲ್ಲವೇನು..

ಏನು ಹೇಳಲಿ ಒಲವೇ..

ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು
ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವೆನು
ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿನೋಡು
ಜೀವ ಬಿಡುವೆನು
ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಜಪಿಸುವೆನು
ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರಮಾಡುವ
ದೇವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಶಪಿಸುವೇನು

ಏನು ಹೇಳಲಿ ಒಲವೇ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s