ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೀನು ಬಂದೆ …

ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೀನು ಬಂದೆ
ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಂದೆ
ನನಗಾಗಿ ನೀನೇನು ತಂದೆ
ಜೀವವೇ ನಿನ್ನದು ಇನ್ನ್ಮುಂದೆ

ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೀನು ಬಂದೆ ..

ಕಣ್ಣನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಣಯ ಮೂಡುತಿದೆ
ಸಣ್ಣದನಿಯಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಹಾಡುತಿದೆ
ನಿನ್ನಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಬೆಸುಗೆಯಾಗಲಿ ನನ್ನ ಬೆರಳು
ನನ್ನ ನೆರಳಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳು

ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೀನು ಬಂದೆ ..

ಇನ್ನೂ ಸನಿಹ ಬರಬಹುದೇ ನಾನು
ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬಹುದೇ ನೀನು
ಸಿಹಿತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬಹುದೇ ನಾನು
ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಬಹುದೇ ನೀನು!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s