ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡು ನೀನು …

ಕಹಿಯಾದ ನೆನಪನ್ನು ಮರೆಯುತ
ಸಿಹಿಯಾದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ
ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡು ನೀನು
ನಿನ್ನವನಲ್ಲವೇ ನಾನು..?

ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ
ಹಿತವಾದ ಮಾತು ಆಡುತ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡಲೇ ನಾನು
ನನ್ನವಳಲ್ಲವೇ ನೀನು..

ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಸಾಲೊಂದು ಬರೆಯುತ
ಇರುಳಲ್ಲಿ ಕನಸೊಂದು ಕರೆಯುತ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕರೆದುಬಿಡು ನೀನು
ಬರದೆ ಇರುವೆನೇನೆ ನಾನು
ನನ್ನವಳಲ್ಲವೇ ನೀನು..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s