|ಕನ್ನಡದವನೇ!| |Kannadadhavane|

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಂಚಲಿ ತೋರಿಸುವ ” ನವೆಂಬರ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ”, ಕನ್ನಡ ಬಂದರೂನು ಮಾತಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ Deepu ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ನೀವು ನೋಡಿ share ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s