ಆಸೆ

ಆಸೆ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಇರಲಿ
ಸೂರ್ಯ ,ಚಂದಿರ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ
ಸಾವಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮಿನುಗೋಣ,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s