ಭಾವನೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ…

ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ
ಶುರುವಾಯಿತು ಬರವಣಿಗೆ.
ಭಾವನೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಕವಿತೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ!

3 comments

  1. ಭಾವಶರಧಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ 🙂 ಹೀಗೇ ಸಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ 🙂 ಓದುಗರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s