ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಯಾಗಿದೆ..

ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಯಾಗಿದೆ..
ಅದೇ ನೀರವ ಮೌನ
ಆವರಿಸಿದೆ ಮನ.
ನೆನಪುಗಳು ಮುಳ್ಳಾಗಿ
ಎದೆಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿವೆ
ಬರೆದ ಕವನವನ್ನು
ಕಣ್ಣೀರೆ ಹನಿಗಳೇ ಅಳಿಸಿವೆ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s