ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು …

ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು
ಎದೆಯಲಿ ಕವಾಯಿತು
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನು ಶುರುವಾಯಿತು….

ಚೂಡಿದಾರ ಧರಿಸಿ
ಮುಂಗುರಳ ಸರಿಸಿ
ದೀಪದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊಂಬೆಳಕ ಹರಿಸಿ
ಕದ್ದು ನೋಡುತಿಹಳು
ಹೃದಯ ಕದ್ದಿರುವಳು 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s