ಮೌನ….

ಮೌನ ಒಂದು ಮೂಕ ಭಾವ
ಜೀವವಿರದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹ
ಎಲ್ಲವ ಹೇಳುವ ಹೃದಯದ ಭಾಷಣ
ಪದಗಳೇ ಇರದ ಕವನ
ಪದಗಳಲ್ಲಿರದ ತಾಜಾತನ
ಒಂಟಿ ಜೀವದ ,
ಒಂಟಿ ಭಾವ ತೊಟ್ಟ ಆಭರಣ!

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s