ನಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ

ಕವಿಯಾದೆ, ಕವಿತೆಯಾದೆ
ಮೌನವಾದೆ, ಮೌನದ ಮಾತದೆ
ಹಾಡದೆ ,ವಿರಹದ ಸಾಲಾದೆ
ಸನಿಹವಾದೆ, ಸಂಕಲನವಾದೆ
ಪ್ರೀತಿಯಾದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ – ಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ
ನಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s