ನನ್ನವಳು

ಅವಳೇ ಅವಳು ನನ್ನವಳು
ಎದೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಲಾದವಳು

ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಅವಳು
ಕಂಡ ಕನಸು ಅವಳು
ಜೀವದ ಉಸಿರು ಅವಳು
ಉಸಿರಿಗೆ ಹೆಸರಾದವಳು..

ಅವಳೇ ಅವಳು ನನ್ನವಳು
ಮನದ ಪುಟಕೆ ಸಹಿಯಾದವಳು

ಎದೆಯ ಕಡಲಿವಳು
ಕಡಲ ಅಲೆ ಇವಳು
ಅಲೆಯ ನಾದ ಇವಳು
ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡಿವಳು

ಅವಳೇ ಅವಳು ನನ್ನವಳು
ಎದೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಲಾದವಳು!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s