ಮೌನ ಹನಿಗಳು – ೧

ಮೌನವೇ ಮೌನವೇ ಮಾತಾಡು
ಮೌನದಿ ಕೇಳು ಮೌನ ಬರೆದ ಹಾಡು!
ಮೌನಗಳ ಮಿಲನದಲಿ
ಮಾತು ಹುಟ್ಟಿತೇ
ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಮೌನ
ಅಸುನೀಗಿತೆ ?

ಮಾತು ಮೌನವಾದಾಗ
ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ
ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟಿತೇ ?
ಹದವಿರದ ಪದಗಳಲಿ
ಕವಿತೆ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿತೇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s