ಇರೋಣ ಒಂದೇ ಹಾಡಾಗಿ …

ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತೋಗಿ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೆರತೋಗಿ
ಹೇಳುವೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿ
ಒಲವಾಗಿದೆ…

ಸಾವಿರ ಮಾತು ಯಾಕಾಗಿ
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೌನ ನನಗಾಗಿ
ಇರೋಣ ಒಂದೇ ಹಾಡಾಗಿ
ಒಲವಾಗಿದೆ…

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಮಾಡೋ
ಹೃದಯವನ್ನು ನೀನೆ ನೀಡು
ನೀನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನೇ ಗೆಜ್ಜೆ
ಸಾಗಲಿ ಪಯಣ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ..

ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಅನುಮಾನ
ಹೃದಯವೇ ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನ
ನೀನೆ ಕಣ್ಣು ನಾನೇ ರೆಪ್ಪೆ
ಕಾಣುವ ಕನಸು ಎಂದೂ ಹೀಗೆ..
ಎದೆಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆ
ನಿನಗೊಂದು ಕವನ!
ಅದನೋದುವ
ದನಿಯಾದೆನಾ !

ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತೋಗಿ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೆರತೋಗಿ
ಹೇಳುವೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿ
ಒಲವಾಗಿದೆ…

ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕಿಸಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s