ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ …

ಮನದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ
ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರೆಯಲಾಗದ
ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಅಂಗಳದಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳನು
ಕಂಗಳಿಗೆ ಕರುಣಿಸುತ ಕೂತಾಗ
ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬೀಸಿ
ತಬ್ಬಲಿ ಹೃದಯವ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ
ಸಿಹಿತಂಗಾಲಿ!
ಚಳಿಯಲಿ ನಡುಗುವ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ
ಕವಿತೆಯಾಗಲಿ ಕಂಬಳಿ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s